מדיניות פרטיות

 

טי.בי.אף / אלון רינג  (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן: "המשתמש/ים") במסגרת השימוש באתר האינטרנט של החברה בכתובת [https://alonring.co.il/] ובאמצעים הדיגיטליים השונים של החברה, לרבות ו/או בדפי נחיתה ו/או בכל מדיה אחרת שבה החברה עושה שימוש (כלל המדיות ייקראו להלן: "האתר"). 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר ומכל מי שמבקש לקבל את השירותים שמציעה החברה באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת לרבות באמצעות דפי החברה ו/או חשבונותיה ברשתות חברתיות כגון: פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, ווצטסאפ, באמצעות שיחות טלפון ו/או תכתובות, עם נציגי החברה (להלן: "השירותים"). 

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את סוגי המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע, וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע. 

 

מסירת המידע לחברה ע"י המשתמש, בכל אמצעי מאלו שפורטו לעיל, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע שיימסר לחברה ע"י המשתמש ישמר במאגר מידע לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. כל שימוש באתר או ניסיון לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה בכל אמצעי ובכל מדיה (להלן: "שימוש"), מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

 • מהו מידע?

במדיניות פרטיות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש, הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים, ולרבות מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק"). 

 

 • המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש 

 • מידע שהמשתמש מוסר לחברה ו/או למי מטעמה. למשל, כאשר מזין פרטים במסגרת השימוש באתר ובשירותים או באתרים אחרים בהם החברה עושה שימוש לצורך אספקת השירותים לרבות פרסום, שיווק וקשר עם הלקוחות, ו/או כאשר מוסר פרטים במסגרת שיחות עם נציגי החברה אשר חלקן או כולן מתועדות ו/או מוקלטות (לרבות שיחות בכל אמצעי, כגון: באמצעות צ'ט, טלפון, פקס, מייל, ווצטסאפ) ו/או כאשר מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה; 

 • מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש באתר ובשירותים.  למשל, כאשר המשתמש גולש או עושה כל שימוש באתר ו/או בשירותים. 

 • מידע שמתקבל אצל החברה מצדדים שלישיים בקשר עם השימוש באתר ובשירותים. למשל, פרטים שמתקבלים מחברת האשראי – בקשר עם תשלומים שהמשתמש ביצע לצורך השירותים, או מחברת השליחויות – בקשר עם אספקת מוצרים למשתמש, וכד'.  

 • המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש  

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): 

 • פרטי זיהוי ופרטי התקשרות לרבות שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), כתובת, ת.ז, תאריך לידה, מספרי טלפון, מגדר.  

 • נתונים בקשר עם השירותים שהחברה מספקת למשתמש, לרבות נתונים אודות השירותים שבהם המשתמש התעניין ו/או השירותים שהמשתמש רכש, התשלומים שהמשתמש שילם לחברה ופרטים בקשר עימם, משך הזמן שבו השתמש בשירותים, תיעוד השירותים שקיבל וכד'. 

 • נתונים ומסמכים נוספים שהמשתמש בוחר למסור לחברה הגם שיכול לקבל את השירותים שהחברה מציעה בלעדיהם, אך מוסר אותם לחברה מרצונו לצורך שיפור והתאמת השירותים עבורו (למשל, נתונים אודות גיל, גובה, משקל, תמונות המציגות הבדלים של "לפני" ו"אחרי" השימוש בשירותים וכן כל מידע נוסף אשר המשתמש מוסר לחברה מרצונו בכל אמצעי). 

 • נתונים אודות הרגלי הגלישה של המשתמש וכן נתונים בקשר עם השימוש שעושה באתר ובשירותים, לרבות מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש. החברה עשויה לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל כמידע שאינו מזוהה אישית. 

 • נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים מהמידע על המשתמש.

 • כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

 

 • המטרות לשמן החברה אוספת את המידע

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

 • לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;

 • הפעלה וניהול של האתר;

 • על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

 • לשם פיתוח ותפעולו של האתר;

 • לשם מתן שירות מותאם אישית למשתמש במסגרת השירותים;

 • לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

 • לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

 • לשם יצירת קשר עם המשתמש;

 • לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים; 

 • לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

 • לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם באתר, בפלטפורמות פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרים;  

 • לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

 • לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

 • לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

 • לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

 • לשם עמידה בהוראות כל דין.

 

 • העברה של המידע 

 • החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים, אלא בהתאם למפורט להלן. 

 • החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים ‏‏(לרבות על דרך של מתן גישה) בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

 • צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים בקשר עם האתר, השירותים ו/או המשתמשים, ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האתר, מערכות אבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי הפעלת האתר, שירותי אחסון מידע, שירותי ניהול מידע המשתמשים ו/או הלקוחות, חברות המספקות לחברה ערוצי תקשורת עם הלקוחות, שירותי בניית אתרים, שירותי סליקה לצורך רכישת שירותים, שירותי משלוחים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, תוכנות עריכה ועיצוב, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה. 

 • צדדים שלישיים אשר החברה עושה שימוש בפלטפורמות שלהם לצורך אספקת השירותים, שיווק ומכירת השירותים ו/או ניהול הקשר עם המשתמשים (המתעניינים ו/או הרוכשים שירותים), כגון: TikTok, Instagram, Nudgecoach, Facebook, Whatsapp,  Glassix (Consist )ואשר השימוש בהן על ידי המשתמש ייעשה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של כל מערכת ו/או מדיה כאמור לעיל, כפי שתעודכן מעת לעת, ואשר זמינה באתרי החברות כאמור.

 • אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין. 

 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה. 

 • במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל. 

 • כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של החברה, כהגדרתם בחוק החברות; 

 • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

 • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

 • בנוסף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל.

 

 • אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי ההתקשרות שבסעיף 16 למדיניות הפרטיות. 

 • הגבלת אחריות 

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד. 

 • תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 • מידע על אנשים אחרים  

אם המשתמש יספק מידע לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל את ההסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. 

 • Cookies

החברה עושה שימוש ב – cookies  ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר. 

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש צפה בו באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח הגילאים של המשתמש, סוג המכשיר ממנו המשתמש נכנס לאתר, תחומי העניין של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד. 

החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר. 

החברה עושה ו/או עשויה לעשות שימוש בעוגיות ובאמצעים נוספים של מערכות פרסום כגון Google  ו – Facebook ,TikTok, youtube, tabula, outbrain, instagram אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של חברות כגון אלו שהוזכרו לעיל, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד, במדיניות הפרטיות של Google  https://policies.google.com/privacy?hl=iw. ובמדיניות הפרטיות של Facebook https://www.facebook.com/about/privacy וכדומה. בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של החברות כאמור. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון   Google  ו – Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו. 

החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google Analytics בלינק: https://policies.google.com/privacy. בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של Google Analytics.

משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. 

ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול. 

 • קישורים והיפר קישורים 

ייתכן שבאתר יוצעו קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. 

החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד. 
לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד. 

 • זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת  באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן. 

 • הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו. 

 • שינויים ועדכונים 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.  

 • שונות 

המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. 

אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין. 

 • יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת alonringtbf@gmail.com.

 

מעודכן לחודש פברואר 2022.