תקנון

תקנון אתר והשתתפות בתכניות הליווי של אלון רינג

"לחזור בזמן" "טירוף של בטן" "TBF90" וכיוצא בזה

("התקנון")

 •  

חברת טי.בי.אף (אלון רינג) ע.פ. 039982582 (להלן: "החברה" ו/או "בעלת האתר") מברכת אתכם על הצטרפותכם לאתר שכתובתו: https://alonring.co.il, ו/או בעמוד הפייסבוק "אלון רינג – מאמן כושר" (להלן יחדיו: "האתר") ועל הצטרפותכם לתכניות הליווי "לחזור בזמן", "טירוף של בטן", TBF90 וכיוצא בזה (להלן: "התכנית"). 

כדי שנוכל לתת לכם שירות מקצועי ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את התקנון, אישור על הרשמתכם לתוכנית כמוהו כאישורכם לתקנון זה ולתוכנו. 

 

1תנאים כללים

 1. האמור בתקנון  מצוין בלשון זכר אך מופנה אל כל המינים.

 2. השימוש ו/או הביקור באתר, כפופים להוראות ולתנאים המופיעים בתקנון זה, במדיניות הפרטיות ותכני האתר עצמו לרבות הקישורים המופיעים באתר ("תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר ("המשתמש/ים" ו/או "הנרשם", בהתאמה ) עם כניסתו לאתר וקריאת הוראות ותנאים אלה בעיון.

 3. במסגרת תקנון זה, בין היתר, הנרשם מתקשר עם החברה בהסכם השתתפות בתכנית, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "השירותים").  

 4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים. 

 5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

 7. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. על כן, מוסכם על המשתמש/ים כי לא תהיה לו/להם כל טענה, תביעה או דרישה באופן ישיר או עקיף כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מהאמור בסעיף זה.

 8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 9. כל התמונות ו/או הסרטונים באתר מיועדים להמחשה בלבד וחלקם מתארים חוויה אישית של לקוחות ו/או משתמשים אחרים ואין בהם להוות המלצה אישית מותאמת ו/או רפואית.

 10. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

 11. הנרשם מתחייב לקיים ולמלא אחר הוראות ותקנוני החברה כפי שיתעדכנו ויתפרסמו מעת לעת. החברה רשאית לעדכן ולשנות את התקנון ותנאיו, מכל סיבה שהיא ומעת לעת. 

 12. מובהר למען הסר ספק כי ההשתתפות בתכנית מותנית בהסדרת התמורה בגין התכנית במלואה. הנרשם מתחייב להסדיר את התמורה ואת תנאי התשלום במועד ההרשמה לתכנית.

 13. ההרשמה מתבצעת באמצעות האתר ו/או בכל אמצעי אחר עליו תודיע החברה מעת לעת.

 14. ידוע לנרשם כי אין בתכני התכנית כדי להוות ייעוץ רפואי ו/או דיאטני ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מקצועי כלשהו או תחליף לייעוצים הנ"ל, והחברה לא תשא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לתכנית, והנרשם מודע לכך ולוקח על עצמו את האחריות המלאה בקשר לתכנית והתכנים המועברים בה ו/או דרכה ולא יבוא לחברה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתכנית ו/או  התכנים המועברים בה ו/או לכל הקשור והנובע מהתכנית. 

 15. רק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן רשאי לבצע פעולות באתר: 

  1. בן 18 ומעלה ובעל תעודת זהות ישראלית.

  2. קטין (מתחת לגיל 18) (להלן: "קטין"), או מי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (להלן: "אדם שמונה לו אפוטרופוס"), ובכפוף לכך שהקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס קיבל את ההסכמה של האפוטרופוס החוקי שלו (להלן: "הנציג") לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר, לרבות הרשמה לתכנית, לרבות רכישות, הרשמה לניוזלטר האתר, הרשמה לאתר, מסירת פרטים אישיים, מתן הסכמת המשתמש לקבלת פרסומות ומתן אישור המשתמש כי הוא מסכים לאמור בתנאי התקנון.

 • פרטים אודות התכנית

   1. שם התכנית: "לחזור בזמן"/"טירוף של בטן"/TBF90/תוכנית ליווי עם אלון רינג 

   2. תיאור  התכנית : התוכנית הינה תוכנית הדרגתית הכוללת שליחת תכנים באמצעות אתר רב מסר, התכנים כוללים, סרטונים, משימות, המלצות, מתכונים, טיפים, המלצות לתרגילים ו/או אימונים.

   3. "משך התכנית" או "מחזור התכנית" : 45 – 90 ימים, על פי המוסכם עם הלקוח החל מהמועד שבו תודיע החברה למשתמש כי הוא יכול לגשת לתכני התוכנית.

   4. מחיר התכנית מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

   5. תנאי תשלום 

    1. התשלום הינו חד פעמי וישולם במועד ההרשמה לתכנית וכתנאי להרשמה. 

 •  
   1. ההצטרפות לתכנית תתאפשר לכל המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן ובכפוף לאישור החברה.

   2. ההצטרפות לתוכנית תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות, ותשלום דמי הרשמה.

   3. נרשם יעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו (דרך שירות הלקוחות במספר 054-4633393 על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי הנרשם במועד או מכל סיבה אחרת.

 • הצהרות והתחייבויות הנרשם

   1. ההרשמה לתכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש או לניצול על ידי אחר או באמצעות אחר.

   2. בהרשמה של הנרשם לאתר ולתוכנית הוא מצהיר כי קרא בקפידה את הוראותיו של תקנון זה, הוא מבין את תוכנו ואת תכני התוכנית שהוא נרשם אליה, לאחר שערך את כל הבדיקות וקיבל תשובות לכל השאלות ששאל, מתוך הבנה מלאה ומתוך רצון חופשי, וכי הוא מקבל על עצמו את כל התחייבויותיו ביחס עם הרשמתו לתכנית.

   3. הנרשם מצהיר כי ידוע לו כי המידע שיקבל במסגרת התכנית אינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או יעוץ דיאטני ו/או כל המלצה מקצועית אחרת ולא נועד על מנת להוות תחליף לייעוץ מקצועי ואינו מהווה עצה מקצועית. כמו כן, החברה אינה מתחייבת בשום צורה, על הצלחת התהליכים, ו/או הצלחת ההרזיה ו/או על היקף הירידה (ככל שתהא) והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי החברה.

   4. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלת האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

   5. הנרשם מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע , את מהלכי התכנית, את אמצעי התכנית וכן כל מידע אחר שיקבל במסגרת התכנית ו/או כל מידע אחר השייך לחברה, לא יגלה אותו לכל גורם שהוא ולא יעשה בו כל שימוש שאינו שימוש עצמי, בין במישרין ובין בעקיפין.

   6. ידוע לנרשם כי החומרים המופיעים באתר החברה, תכני התכנית של החברה, סימני המסחר, מידע, תמונות, סרטונים, פרסומים אלקטרוניים ו/או כל מידע אחר בקשר לתכנית – הינם קניינה הבלעדי של החברה וזכויות הקניין הרוחני בהם הם של החברה. הנרשם לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש מכל סיבה שהיא. 

   7. כל העתקה ו/או שכפול ו/או שימוש בלתי מורשה במידע שתינתן במסגרת התכנית הינם אסורים מכל וכל. הנרשם מתחייב לא לעשות כל שימוש אסור במידע כאמור. הנרשם מודע לכך כי שימוש חורג מהאמור לעיל גורם לחברה  נזק וכן פגיעה בזכויותיה המוגנות ו/או המוסריות ו/או במוניטין והוא יהיה חשוף לתביעות ולהליכים משפטיים. 

   8. הנרשם מצהיר כי הוא ימנע מכל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע במישרין ו/או בעקיפין בשמם הטוב של החברה  ו/או במוניטין שלה ו/או בעסקיה.

   9. הנרשם מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים שלהלן: הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר, הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר, פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

   10. הנרשם מודע לכך כי המידע שיקבל במסגרת התכנית איננה מוכרת על ידי מוסד ו/או רשות ו/או גוף אקדמאי או רפואי או אחר כלשהו, וכי מדובר במידע שפותח באופן עצמאי על ידי החברה הינה פרי ניסיונה האישי וכן המידע אשר יקבל בתכנית הנו מידע של החברה ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך.

   11.  
 • אחריות

   1. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו לנרשם כתוצאה השתתפותו בתכנית ו/או השימוש במידע שקיבל הנרשם במסגרת התכנית ו/או כל פעולה שיבצע הנרשם בקשר עם חומרי התכנית ו/או עם המידע שקיבל במסגרת התכנית  ו/או כל פעולה שיבצע הנרשם בקשר אליהם.

   2. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי הנרשם אזי אחריות החברה בקשר עם הסכם זה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות, הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה ו/או מי מטעמה לא תעלה סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי הנרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

   3. החברה  לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה הנרשם בקשר המידע ו/או הידע ו/או המיומנות שרכש במסגרת השתתפותו  בתכנית.

   4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל את התכנית ו/או את השתתפותו של הנרשם בתכנית ו/או לסגור את התכנית בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בהודעה בת שני (2) ימים מראש לנרשם. 

   5. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור התכנית.

   6. החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו, יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי החברה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ובין היתר לאור זאת, החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.

   7. המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר ותוכנו, וכי האחריות לכל סיכון ו/או פגיעה אשר עשויים להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מהשימוש בתוכן האתר, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של תוכן האתר, מוטלת עליהם בלבד.

   8. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר. 

   9. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

   10. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

   11. החברה אינה מתחייבת מה יהיו תוצאות ההשתתפות בתכנית עבור המשתתפים, לרבות רמת הידע והמיומנות בתכני התכניתים, הגעה לתוצאות ויעדים בעקבות התכנית, שיפור במצב הבריאותי וכיו"ב. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום התכנית או לאחריה.

   12.  
 • מדיניות ביטול עסקה

  1. משתמש שרכש שירות באתר (כהגדרתו בתקנון) רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וכמפורט להלן:

  2. ההרשמה לתכנית ניתנת לביטול תוך 14 ימים מיום פתיחת מחזור התוכנית אליו נרשם ושילם הממשתף. 

  3. אופן מסירת הודעת ביטול 

   1. המשתמש ימסור לחברה הודעת הביטול (ביחד להלן "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות: 

   2. טלפון: 0544633393

   3. בדואר רשום למשרדי החברה בכתובת הנביאים 54 בת ים, דירה 32. 

   4. דוא"ל: alonringtbf@gmail.com

   5. הודעת וואטסאפ: 0544633393 

   6. בהודעה ימסור המשתמש את שמו מלא, מספר טלפון או כתובת דוא"ל באמצעותם ניתן ליצור קשר עם המשתמש ואת סיבת הביטול.  

  4. ביטול הרשמה 

  5. במקרה של ביטול ההרשמה, המשתמש יחויב בתשלום בהתאם לאמור בטבלה והיתרה מהתשלום ששולם בפועל על ידי המשתמש תוחזר למשתמש:

 

 

מועד הביטול

הסכום בו יחויב המשתמש ("דמי הביטול")

1.

בתוך 14 ימים ממועד תחילת מחזור התכנים אליו נרשם המשתתף. 

5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

מובהר כי החברה רשאית שלא לגבות את דמי הביטול

3.

בחלוף 14 ימים ממועד תחילת מחזור התוכנית.

חיוב במלוא התשלום 

ואין זכאות להחזר כספי

 

 

* מועד תחילת התכנית משמעו מועד פתיחת פתיחת התכנים והגישה לאתר עליהם שילם הלקוח. 

 1. הוראות כלליות

  1. ביטול עסקה על ידי המשתמש ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת השירות, כאמור בסעיף 1 בטבלה לעיל. 

  2. החברה תחזיר למשתמש את אותו חלק מהמחיר ששולם על ידי המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאמור בסעיף 1 בטבלה לעיל.  

  3. ידוע למשתמש כי השירותים הניתנים במסגרת האתר הינם התכנית, כמפורט בסעיף ‎2 לעיל, ולפיכך הוראות חוק הגנת הצרכן, בנוגע לביטול עסקה, לא יחולו על תכנית שתכניה ניתנים להעתקה, לשעתוק, לשכפול שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. לעניין זה, משלוח שם משתמש וסיסמא לצורך צפייה כניסה וצפייה בתכני התכנית דינם כשימוש.

  4. הוראות סעיף זה לא יחולו על מוצרים הכוללים מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995 והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

  5. לצורך ההחזר הכספי ייחשב התשלום ששולם על ידי המשתמש בפועל, היינו בניכוי הנחות והטבות שניתנו, אם וככל שניתנו. 

  6. ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלויות, האזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל את רישומו לתכנית בתוך ארבעה חודשים ביצוע הרישום ובלבד שלא הסתיימה תקופת התכנית אליה נרשם, ובכפוף לתנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן. החברה תהיה רשאית לדרוש מהנרשם להציג תעודה המוכיחה שהוא בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. 

 2. ביטול על-ידי החברה

  1. החברה תהא רשאית לבטל את רכישת השירותים אותם רכש המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים שלהלן:

   1. בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות;

   2. בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את השירותים;

   3. בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור השירות/ים ו/או מחיר השירות/ים;

   4. בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה בהתאם לתנאי השימוש.

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת שירותים וכל חלק מהם באמצעותו ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם לתכנית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפות הנרשם בתכנית במקרה של הפרת התחייבויות הנרשם על פי התקנון זה ו/או  כל מסמך אחר שיידרש בקשר עם השתתפותו בתכנית ו/או הפרת נהלי החברה ו/או הוראותיו  ו/או אי תשלום התמורה או כל חלק ממנה על ידי הנרשם והנרשם לא יהיה זכאי להחזר כספי מלא או חלקי במקרה כאמור.

קניין רוחני 

 1. האתר ותוכנו, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, תכני התכניתים וכל הקשור לתוכן האתרי בכלליותו ובפרטנותו, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: "התוכן"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. 

 2. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"). אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/ או לשם העתקה, שכפול, שיווק, העמדה לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה,  מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

 3. אין באתר ו/או באמור בו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של  החברה.

 • מדיניות הגנת הפרטיות 

   1. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של האתר.

 •  
 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת ומידע שיווקי

   1. החברה מציעה למשתמשים לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו – "החוק" בהתאמה). הרשמה לאתר ו/או לתכנית, תעשה על ידי המשתמש באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באתר. במילוי הפרטים האמורים, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות (לרבות דבר פרסומת) בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS  ועוד. המשתמש נותן את הסכמתו ומוסר את פרטיו האישיים כולל כתובת ביתו הפרטי לצורך אפשרות החברה, ככל שתחליט, לשלוח הטבות.

   2. ידוע לנרשם כי החברה מתכוונת להמשיך להעביר אליו מידע שיווקי, לרבות, פרסומים, הצעות לרכישת מוצרים, הזמנות לאירועים, הצעות שונות, מידע מעניין ומבצעים. אם הנרשם אינו מעוניין בקבלת הודעות מהסוג הנ״ל בכלל או מסוג מסוים הנו מוזמן להודיע לחברה על כך, בכל עת, באמצעות הודעה בכתב לחברה או השארת הודעה עם פרטים מזהים ומספר טלפון לחזרה  בתיבת שירות הלקוחות במספר הטלפון 0544633393 , או להסיר עצמו מרשימת התפוצה הרלבנטית על ידי הקשה על לחצן ״הסר״ בדוא״ל (או לרבות שליחת דוא"ל הסרה לדוא"ל alonringtbf@gmail.com אם אינו מעוניין לקבל הודעות מהסוג הנ"ל בדוא"ל, ו השבת ״הסר״ למסרון SMS אם אינו מעוניין לקבל הודעות מהסוג הנ"ל במסרון SMS.  

 • שיפוי 

   1. המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

   2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעלת האתר.

 • נגישות 

   1.      האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, והחברה שמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם. 

   2. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

 • שונות

  1. הנרשם מצהיר כי כל הפרטים שמילא בעת ההרשמה הינם נכונים ומדויקים והוא מתחייב לעדכן את החברה על כל שינוי שיחול בהם.

  2. הנרשם לא יהא רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לצד שלישי. 

  3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בקשר עם התכנית , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שינוי אופן הצגת התכנים בתכנית, מתכונת התכנית, תכני התכנית, שיטות התכנית, בדרכי העברת תכני התכנית וכן להקפיא את התכנית או כל חלק ממנה אף במהלך התכנית.

  5. הנרשם מאשר/ת כי קרא  את הוראות התקנון טרם ההרשמה לתכנית, ובאמצעות ההרשמה לתכנית הנרשם מצהיר/ה ומאשר/ת כי קרא ומסכים  להוראות התקנון, הבין את תוכנו ואת משמעותיו ולא יהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם תנאי ההרשמה או הוראות התקנון של התכנית.

  6. הנרשם מתחייב לפעול בהתאם להוראות ותקנוני החברה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

  7. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

  8. כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.